Regulamin

Regulamin korzystania ze strony internetowej

1. Niniejszy Regulamin Korzystania ze Strony Internetowej („Regulamin”) wydany został przez RAV-NET Rafał Kurzyna wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności: Zdziarska 81g/1, 03-289 Warszawa, adres do doręczeń:Zdziarska 81g/1, 03-289 Warszawa, NIP: 722-146-23-23, REGON: 140243228

2. Regulamin określa warunki, na jakich RAV-NET Rafał Kurzyna udostępnia nieodpłatnie możliwość korzystania ze strony internetowej www.winda-na-schody.pl (strona) firmie RAV-NET Rafał Kurzyna oraz firmom współpracującym korzystając z zawartych w nich treści lub narzędzi lub z świadczonych w ten sposób usług.

3. Korzystanie z niniejszej Strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na objęcie warunkami niniejszego Regulaminu. W razie braku zgody na warunki Regulaminu dalsze korzystanie ze Strony nie jest dopuszczalne.

4. Prawa do Strony jako całości przysługują RAV-NET Rafał Kurzyna, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości należą do RAV-NET Rafał Kurzyna lub do osób fizycznych lub prawnych, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane na Stronie.

5. Usługi i treści dostępne na Stronie dostępne są dla wszystkich odwiedzających z wyjątkiem usług lub treści wymagających rejestracji, na co wskazuje jednoznacznie treść właściwej podstrony internetowej.

6. W trakcie korzystania ze Strony w systemie teleinformatycznym użytkownika instalowane są ciasteczka (pliki cookies) dla celów identyfikacji oraz dla celów statystycznych. Więcej informacji na temat plików cookies używanych przez RAV-NET Rafał Kurzyna dostępnych jest w Polityce Prywatności dostępnej na Stronie.

7. Użytkownicy Strony mają prawo korzystania z materiałów udostępnianych za jej pośrednictwem wyłącznie w zakresie tzw. dozwolonego użytku, regulowanego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

8. Korzystanie ze Strony odbywa się za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy użytkownikiem a RAV-NET Rafał Kurzyna, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych korzystającego.

9. Przy korzystaniu ze Strony zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.

10. RAV-NET Rafał Kurzyna dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Strony, jednak nie gwarantuje jej i nie odpowiada za ich dostępność.

11. Korzystanie ze Strony oraz zawartych na niej treści, narzędzi lub usług jest dozwolone wyłącznie na własny użytek osobisty w celach zgodnych z przeznaczeniem Strony oraz z przepisami prawa, Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. W szczególności nie jest dozwolone ich wykorzystywanie w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez pisemnej zgody RAV-NET Rafał Kurzyna.

12. Reklamacje i uwagi do funkcjonowania Strony i dostępnych treści, narzędzi i usług należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: info@winda-na-schody.pl Wystąpienie powinno zawierać co najmniej imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, jak również dokładny opis okoliczności oraz nieprawidłowości będących powodem wystąpienia, w przeciwnym wypadku RAV-NET Rafał Kurzyna może pozostawić skargę bez rozpoznania. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od ich otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną.

13. RAV-NET Rafał Kurzyna dokłada wszelkich starań, aby treści zamieszczone na Stronie były aktualne, dokładne, oraz dostępne nieprzerwanie, jednakże RAV-NET Rafał Kurzyna nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z nieaktualności, nietrafności, niedokładności lub niezgodności treści ze stanem rzeczywistym, a także ich niedostępności w jakimkolwiek momencie, w tym za skutki wynikające z polegania na tych treściach.

14. RAV-NET Rafał Kurzyna dokłada wszelkich starań, aby Strona była wolne od złośliwego oprogramowania, jednak RAV-NET Rafał Kurzyna nie ponosiodpowiedzialności za skutki korzystania ze stron w systemie teleinformatycznym korzystającego, w tym infrastrukturze technicznej i danych.

15. RAV-NET Rafał Kurzyna nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania operatorów zapewniających łączność ze Stroną zarówno po stronie RAV-NET Rafał Kurzyna i osób korzystających ze Strony.

16. RAV-NET Rafał Kurzyna nie ponosi odpowiedzialności za prawne, finansowe i jakiekolwiek inne konsekwencje użycia przez użytkownika informacji zamieszczonych na Stronie. RAV-NET Rafał Kurzyna nie odpowiada za szkody lub straty użytkownika lub osób trzecich związane w jakikolwiek sposób z wykorzystaniem tych informacji, w tym do podjęcia decyzji w indywidualnej sprawie. Korzystanie przez użytkownika ze Strony odbywa się na jego własne ryzyko.

17. RAV-NET Rafał Kurzyna jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym momencie. Zmiana Regulaminu nie wymaga uprzedzenia i wchodzi w życie z momentem publikacji nowej wersji Regulaminu na Stronie. O zmianach Regulaminu RAV-NET Rafał Kurzyna informuje przez ogłoszenie nowego Regulaminu na Stronie w zakładce „Regulamin”. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu dalsze korzystanie ze Strony nie jest dopuszczalne.

18. RAV-NET Rafał Kurzyna może w każdym momencie zmienić zakres lub rodzaj treści dostępnych na Stronie, a także rozszerzyć,zmienić, ograniczyć lub zaprzestać oferowania zarówno wobec niektórych funkcjonalności jak i całości narzędzi lub usług dostępnych na Stronie.

19. RAV-NET Rafał Kurzyna zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji treści Regulaminu.

20. RAV-NET Rafał Kurzyna nie ponosi odpowiedzialności za treści, funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo stron lub witryn należących do innych podmiotów, do których odnośniki (linki) zamieszczone są na niniejszej Stronie. Strony te działają niezależnie i nie mogą być w żaden sposób kontrolowane przez RAV-NET Rafał Kurzyna. Zalecamy, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności oraz warunkami korzystania ich właściciela.

21. Wszelkie spory wynikłe z korzystania ze Strony, nie rozwiązane polubownie, rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.